Behandelovereenkomst

Download hier de Behandelovereenkomst praktijk Food4Medicine

Hieronder valt de orthomoleculaire k-PNI therapie die in de Praktijk Food4Medicine aangeboden worden, zoals vermeld op de website.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Omdat het belangrijk is dat u als cliënt weet waar u aan toe bent is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle rechten en plichten van beide partijen netjes op een rij. Zo weet u wat u van uw behandelaar mag verwachten en waar u zelf, als cliënt, aan moet voldoen. Lees deze overeenkomst goed door voorafgaand aan het eerste consult.

 • De Orthomoleculair Therapeut is gehouden te handelen conform de juiste passende regelgeving van MBOG-KAB. De cliënt verplicht zich middels het intake- / anamneseformulier relevante informatie aan de behandelaars te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 klokuren van te voren) telefonisch af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De Orthomoleculair Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
 • De orthomoleculaire therapeut heeft een bewaarplicht van 20 jaar ten aanzien van de cliëtengegevens.
 • De behandelaar mag zonder toestemming van cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De behandelaar verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.
 • De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut, diëtist of arts, indien zijn behandeling niet is geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen, met de opmerking dat de financiële verplichtingen zijn vervuld.
 • De behandelaar kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten per direct beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De behandelaar zal in een dergelijke situatie indien gewenst, de hulpvrager naar een kundige vervanger doorverwijzen.
 • Betalingswijze van de behandeling geschiedt door bankovermaking binnen de gestelde termijn.
 • Uiteraard maken cliënt en behandelaar aanvullende afspraken over de inhoud en duur van de behandeling: waar, wat, hoe, wanneer, wie, waarmee e.d.

Uw privacy (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelaren een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw behandelaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Gegevens

De volgende gegevens worden verzameld in een cliënten dossier:

-Naam: voornaam, voorletters, achternaam

-Adres

-Telefoonnummer mobiel

-Email adres

– Aanvullende informatie zoals eerdere verslagen, laboratoriumonderzoeken en alles wat
relevant is voor het verbeteren van de aangeboden therapie.

– Lengte, gewicht

– Geboorte datum en -jaar

– Naam en woonplaats van de huisarts

Klachten- en tuchtregeling
Dus heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de betrokken therapeut op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de van vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Deze klachtenfunctionaris is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

 

Privacy en gegevens
De persoonsgegevens worden gebruikt alleen voor communicatie met de desbetreffende cliënten. In geen geval worden de gegevens van de cliënten met andere partijen, groepen, instanties gedeeld tenzij in een specifiek geval het voordeel kan opleveren voor de behandeling van de cliënt. In dit geval wordt advies gevraagd aan een derde partij met een brede kennis en ervaring in het adviseren van supplementen.

Uw gegevens zijn vrij ter inzage. U kunt altijd uw gegevens opvragen en krijgt de gegevens beschikbaar ter inzage op schrift na een schriftelijk verzoek. Wijzigingen en/of verzoek tot wissen kunnen niet worden ingewilligd omdat de gegevens 20 jaar moeten worden bewaard.

U tekent een document waarin u toestemming geeft dat er cliënt gegevens worden opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor de cliënt behandeling en verder voor administratieve afhandeling en de jaaropgave aan de belastingdienst.

Veiligheid van gegevens
Alle cliënten gegevens zijn digitaal en opgeslagen op de computer die versleuteld is met een code. Deze code is alleen bij mij bekend. Tijdens afwezigheid wordt de computer opgeborgen in een degelijke kluis. Back-up schijven werken alleen op deze computer en na gebruik opgeslagen in een kluis.

Voor de boekhouding worden alleen naam en adres van de cliënt ter beschikking gegeven aan het accountantskantoor voor de jaaropgave aan de belastingdienst.

Uw therapeut heeft een beroepsgeheim. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
 • Voor het gebruik voor waarneming wat alleen gebeurt na toestemming van de cliënt.
 • Als er vanwege een andere reden gebruik wordt gemaakt van uw gegevens, dan zal dit alleen gebeuren na expliciete toestemming van de cliënt.

Uw privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw klantnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling.

Ondertekening:

Datum: ……………………………………… Plaats: ……………………………………..

Naam cliënt: …………………………………………. ………………….

Adres: ………………………………………………………………

Postcode/Woonplaats: ……………………………………………………………..

Geboortedatum: ………………………………………………………………

Naam therapeut: Casper Beukema

Lidcode beroepsvereniging: 1250 TL

Praktijk AGB-code: 90063962
Persoonlijk AGB-code 90104673

Zie voor meer info: www.food4medicine.nl

Handtekening cliënt: …………………………………………………………….

Handtekening therapeut:………………………………..…………………………

 

 

© Copyright - food4medicine.nl